Изпитване за пригодност № PTS 21/07

Уважаеми Колеги,

Имаме удоволствието да Ви поканим да участвате в изпитване за пригодност № PTS 21/07 посредством междулабораторно сравнение, включващо изпитване и вземане на проби с последващо изпитване.

Обекти на изпитването ще бъдат продуктите „Асфалтова смес” и „Битум” по стандартни методи и характеристики, посочени по-долу.

Обект на вземането на проби ще бъде продукт „Скален/добавъчен материал (дребен или нефракциониран)”, съгласно БДС EN 932-1:2000, т. 8.8 с последващо изпитване за определяне на характеристиката „плътност в насипно състояние”, съгласно БДС EN 1097-3:2000.

Обекти на изпитването за пригодност

Асфалтова смес

Изпитване

Код на стандарта Наименование на стандарта Характеристика

БДС EN 12697-6:2020, Процедура В (т. 9.3)

Асфалтови смеси. Методи за изпитване. Част 6: Определяне на обемната плътност на асфалтови пробни тела

Обемна плътност

БДС EN 12697-5:2019, Процедура А (т. 9.2)

Асфалтови смеси. Методи за изпитване. Част 5: Определяне на максимална плътност

Максимална плътност

БДС EN 12697-34:2020, S

Асфалтови смеси. Методи за изпитване. Част 34: Изпитване по Marshall

Устойчивост

БДС EN 12697-34:2020, F

Асфалтови смеси. Методи за изпитване. Част 34: Изпитване по Marshall

Условна пластичност

Битум

Изпитване

Код на стандарта Наименование на стандарта Характеристика

БДС EN 1426:2015

Битуми и битумни свързващи материали. Определяне на пенетрацията с игла

Пенетрация

БДС EN 1427:2015

Битуми и битумни свързващи материали. Определяне на температурата на омекване. Метод "пръстен - топче"

Температура на омекване

БДС EN 15326:2007+A1:2009

Битуми и битумни свързващи материали. Измерване на плътност и специфично тегло. Метод с капилярен пикнометър

Плътност

БДС EN ISO 2592:2017

Нефтопродукти и сродни продукти. Определяне на пламната и запалителната температура. Метод на Cleveland с отворен тигел (ISO 2592:2017)

Пламна температура

БДС EN 12607-1:2014

Битуми и битумни свързващи вещества. Определяне на устойчивостта на втвърдяване под влиянието на топлина и въздух. Част 1: Метод RTFOT

Процент на промяна в масата

БДС EN 12607-1:2014

БДС EN 1426:2015

Битуми и битумни свързващи вещества. Определяне на устойчивостта на втвърдяване под влиянието на топлина и въздух. Част 1: Метод RTFO

Битуми и битумни свързващи материали. Определяне на пенетрацията с игла

Процент на запазена пенетрация при 25 ℃

БДС EN 12607-1:2014

БДС EN 1427:2015

Битуми и битумни свързващи вещества. Определяне на устойчивостта на втвърдяване под влиянието на топлина и въздух. Част 1: Метод RTFOT

Битуми и битумни свързващи материали. Определяне на температурата на омекване. Метод "пръстен - топче"

Промяна в температурата на омекване по метода "пръстен - топче"

Скален/добавъчен материал

Вземане на проба

Код на стандарта Наименование на стандарта Характеристика

БДС EN 932-1:2000 - т. 8.8

БДС EN 932-1:2000, т. 8.8 - Изпитвания за определяне на основните характеристики на скалните материали. Част 1: Методи за вземане на проби. Редуциране за получаване на подпроба съгласно БДС EN 932-1:2000, т. 9 (избор или комбинация от т. 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6)

Последващо изпитване за определяне на характеристиката “плътност в насипно състояние” съгласно БДС EN 1097-3:2000

Call us on WhatsApp