Изпитване за пригодност № PTS 21/07

Уважаеми Колеги,

Имаме удоволствието да Ви поканим да участвате в изпитване за пригодност № PTS 21/07 посредством междулабораторно сравнение, включващо изпитване и вземане на проби с последващо изпитване.

Обекти на изпитването ще бъдат продуктите „Асфалтова смес” и „Битум” по стандартни методи и характеристики, посочени по-долу.

Обект на вземането на проби ще бъде продукт „Скален/добавъчен материал (дребен или нефракциониран)”, съгласно БДС EN 932-1:2000, т. 8.8 с последващо изпитване за определяне на характеристиката „плътност в насипно състояние”, съгласно БДС EN 1097-3:2000.

Обекти на изпитването за пригодност

Асфалтова смес

Изпитване

Брой участия Код Наименование Характеристики

БДС EN 12697-6:2020, Процедура В (т. 9.3)

Асфалтови смеси. Методи за изпитване. Част 6: Определяне на обемната плътност на асфалтови пробни тела

Обемна плътност

БДС EN 12697-5:2019, Процедура А (т. 9.2)

Асфалтови смеси. Методи за изпитване. Част 5: Определяне на максимална плътност

Максимална плътност

БДС EN 12697-34:2020, S

Асфалтови смеси. Методи за изпитване. Част 34: Изпитване по Marshall

Устойчивост

БДС EN 12697-34:2020, F

Асфалтови смеси. Методи за изпитване. Част 34: Изпитване по Marshall

Условна пластичност

Битум

Изпитване

Брой участия Код Наименование Характеристики

БДС EN 1426:2015

Битуми и битумни свързващи материали. Определяне на пенетрацията с игла

Пенетрация

БДС EN 1427:2015

Битуми и битумни свързващи материали. Определяне на температурата на омекване. Метод "пръстен - топче"

Температура на омекване

БДС EN 15326:2007+A1:2009

Битуми и битумни свързващи материали. Измерване на плътност и специфично тегло. Метод с капилярен пикнометър

Плътност

БДС EN ISO 2592:2017

Нефтопродукти и сродни продукти. Определяне на пламната и запалителната температура. Метод на Cleveland с отворен тигел (ISO 2592:2017)

Пламна температура

БДС EN 12607-1:2014

Битуми и битумни свързващи вещества. Определяне на устойчивостта на втвърдяване под влиянието на топлина и въздух. Част 1: Метод RTFOT

Процент на промяна в масата

БДС EN 12607-1:2014

БДС EN 1426:2015

Битуми и битумни свързващи вещества. Определяне на устойчивостта на втвърдяване под влиянието на топлина и въздух. Част 1: Метод RTFO

Битуми и битумни свързващи материали. Определяне на пенетрацията с игла

Процент на запазена пенетрация при 25 ℃

БДС EN 12607-1:2014

БДС EN 1427:2015

Битуми и битумни свързващи вещества. Определяне на устойчивостта на втвърдяване под влиянието на топлина и въздух. Част 1: Метод RTFOT

Битуми и битумни свързващи материали. Определяне на температурата на омекване. Метод "пръстен - топче"

Промяна в температурата на омекване по метода "пръстен - топче"

Скален/добавъчен материал

Вземане на проба

Брой участия Код Наименование Характеристики

БДС EN 932-1:2000 - т. 8.8

БДС EN 932-1:2000, т. 8.8 - Изпитвания за определяне на основните характеристики на скалните материали. Част 1: Методи за вземане на проби. Редуциране за получаване на подпроба съгласно БДС EN 932-1:2000, т. 9 (избор или комбинация от т. 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6)

Последващо изпитване за определяне на характеристиката “плътност в насипно състояние” съгласно БДС EN 1097-3:2000

Заявка за участие

  1. Основна информация
  2. Детайли
  3. Обекти на изпитването
Основна информация

Напред към детайли

  1. Основна информация
  2. Детайли
  3. Обекти на изпитването
Моля, въведете данни за фактура

Напред към тестовете Назад

  1. Основна информация
  2. Детайли
  3. Обекти на изпитването
Брой участия на обект

Асфалтова смес

Битум

Скален/добавъчен материал

Назад

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и се прилагат правилата за поверителност и общите условия на Google