Междулабораторно сравнение № PTS 23/11-А

PT Provider PTS Bulgaria при „ΠTC Бългapия“ OOД Bи ĸaни дa взeмeтe yчacтиe в междулабораторно сравнение № PTS 23/11-А, което ще се проведе в област изпитване.

Настоящото междулабораторно сравнение е извън обхвата на акредитация на PT провайдър PTS Bulgaria при „ПТС България“ ООД. То се провежда по смисъл на т. 7.7.2 b) на БДС EN ISO/IEC 17025:2018 и в съответствие с изискванията на БДС EN ISO/IEC 17043:2010.

Повече подробности можете да намерите в Подробния план за междулабораторно сравнение и в Поканата за участие в секция „Документи за участие“.

Обекти на междулабораторното сравнение

*Приложение I, част Г на Регламент (ЕС) №1230/2012 за прилагане на Регламент (ЕО) № 661/2009 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с изискванията за одобрение на типа по отношение на масите и размерите на моторните превозни средства и техните ремаркета и за изменение на Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.

*БДС 16225:1985 “Средства автотранспортни. Методи за измерване на масата“

Туристическо ремарке с регистрационен № Е****ЕВ

Изпитване

Код на стандарта Характеристика

стандартизиран* или валидиран метод за измерване

маса в готовност за движение

Call us on WhatsApp