За първи път в България се проведе изпитване за пригодност за вземане на проби с последващо изпитване

На 11.11.2020 г. се извърши вземане на проби за целите на изпитване за пригодност № PTS 20/10 посредством междулабораторно сравнение, организирано от РТ провайдър PTS Bulgaria при “ПТС България” ООД. Обект на вземането на проби бе продукт “Скален/добавъчен материал (дребен или нефракциониран)” съгласно БДС EN 932-1:2000, т. 8.8 с последващо изпитване за определяне на характеристиката “плътност в насипно състояние” съгласно БДС EN 1097-3:2000 “Изпитвания за определяне на механични и физични характеристики на скални материали. Част 3: Определяне на плътност в свободно насипно състояние и на празнини”. Лабораторната дейност се проведе в град Ботевград, Бетонов възел на “Гид Метал”, ул. “Академик Стоян Романски” № 39А.

В изпитването за пригодност в частта вземане на проби с последващо изпитване взеха участие 10 строителни лаборатории с общо 14 участника.

Представянето на лабораториите ще бъде оценено в окончателния доклад, който се очаква да бъде изготвен до 22 януари 2021 година.

Call us on WhatsApp